Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic


Lokalizacja

1. Wybieg dla psów w Parku Staromiejskim o powierzchni ok. 4800 m2, ogrodzony i wyposażony zgodnie z specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku i mapką nr 1
2. Wybieg dla psów na Skwerze Jana Pawła II(przy Klubie Nauczyciela) o powierzchni około 1350 m2, ogrodzony i wyposażony zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 2 do wniosku i mapką nr 2

Skrócony opis zadania

Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Police wybiegów dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem w Parku Staromiejskim, przy Klubie Nauczyciela. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polic.

Opis projektu

W ocenie wnioskodawców należy stworzyć warunki dla właścicieli psów, by mogli oni w sposób właściwy sprawować opiekę nad psami, dbać o czystość i porządek w Policach. W ocenie Wnioskodawców stworzenie warunków powinno się odbywać poprzez urządzenie infrastruktury, która wspomoże właścicieli psów w sprawowaniu należytej nad nimi opieki, spowoduje zwiększenie dbałości właścicieli psów o zachowanie konieczności utrzymania czystości w mieście, co wprost wynika z zasad określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Police.
Mieszkańcy i właściciele psów wnoszą opłatę za posiadanie swoich ulubieńców. jednocześnie wspomniany wyżej Regulamin nakłada na nich różnego rodzaju obowiązki, m. in. konieczność wyprowadzania na smyczy, w kagańcu. Obowiązuje zakaz puszczania psów wolno. Takie miejsca jak wybiegi dla psów nie tylko dają możliwość sprawowania właściwej opieki nad psami ale też wpłyną na kształtowanie właściwych postaw wśród właścicieli psów jeśli chodzi o dbałość o czystość i nie zanieczyszczanie terenów przez psy.
Doświadczenia wielu miast w Polsce pokazują, że problem zanieczyszczenia psimi odchodami można rozwiązać tylko stosowanie wielokierunkowych działań – edukacji, tworzenia infrastruktury, tworzenia systemu zachęt, działalności kontrolnej. Wnioskodawcy nie mają złudzeń, że problem zostanie rozwiązany natychmiast. Doświadczenia Gdańska i jego programu „Psia Toaleta”, Poznania i programu „Kejter” pokazują, że pierwsze efekty osiąga się po 2-3 latach funkcjonowania programów, jednak te efekty są bardzo znaczące i pożyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

Przy wycenie projektu wspierano się danymi ze strony http://wybiegidlapsow.pl/

Cel zadania

Stworzenie dwóch miejsc, gdzie w zgodzie z przepisami miejscowymi można swobodnie wypuszczać psy sprawując jednocześnie nad nimi właściwą opiekę. kształtowanie wśród właścicieli psów właściwych postaw w związku z opieka nad psami oraz realizowanie obowiązków wynikających z lokalnych przepisów porządkowych.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polic, którzy są właścicielami psów. Celem projektu jest stworzenie warunków do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Police i przeciwdziałanie zjawisku zanieczyszczenia miasta psimi odchodami. Co w efekcie sprawia, iż beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie z bramami i furtkami - 450 mb92 250 zł
2Ławki 4 szt.6 000 zł
3kosz na odpady - 2 szt., kosz na psie odchody + dystrybutor na psie worki - 2 szt.7 000 zł
4Tablica z regulaminem - 4 szt.4 000 zł
5Wiata pojedyńcza - 2 szt.5 000 zł
6Poidło - 4 szt.800 zł
7Urządzenia zabawowo-treningowe dla psów - 5 szt.10 000 zł
8Doprowadzenie wody - 2 stanowiska10 000 zł
9Dokumentacja projektowa5 000 zł
Łącznie: 140 050 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty związane z utrzymaniem porządku i czystości na wybiegach - koszenie trawy, wywóz pojemników na odpady, uzupełnianie dystrybutorów woreczków, naprawy urządzeń o ogrodzenia. Szacowany koszt roczny ok 8 tys zł.