Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic


Lokalizacja

1. Wybieg dla psów w Parku Staromiejskim o powierzchni ok. 4800 m2, ogrodzony i wyposażony zgodnie z specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku i mapką nr 1
2. Wybieg dla psów na Skwerze Jana Pawła II(przy Klubie Nauczyciela) o powierzchni około 1350 m2, ogrodzony i wyposażony zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 2 do wniosku i mapką nr 2

Skrócony opis zadania

Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Police wybiegów dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem w Parku Staromiejskim, przy Klubie Nauczyciela. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polic.

Opis projektu

W ocenie wnioskodawców należy stworzyć warunki dla właścicieli psów, by mogli oni w sposób właściwy sprawować opiekę nad psami, dbać o czystość i porządek w Policach. W ocenie Wnioskodawców stworzenie warunków powinno się odbywać poprzez urządzenie infrastruktury, która wspomoże właścicieli psów w sprawowaniu należytej nad nimi opieki, spowoduje zwiększenie dbałości właścicieli psów o zachowanie konieczności utrzymania czystości w mieście, co wprost wynika z zasad określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Police.
Mieszkańcy i właściciele psów wnoszą opłatę za posiadanie swoich ulubieńców. jednocześnie wspomniany wyżej Regulamin nakłada na nich różnego rodzaju obowiązki, m. in. konieczność wyprowadzania na smyczy, w kagańcu. Obowiązuje zakaz puszczania psów wolno. Takie miejsca jak wybiegi dla psów nie tylko dają możliwość sprawowania właściwej opieki nad psami ale też wpłyną na kształtowanie właściwych postaw wśród właścicieli psów jeśli chodzi o dbałość o czystość i nie zanieczyszczanie terenów przez psy.
Doświadczenia wielu miast w Polsce pokazują, że problem zanieczyszczenia psimi odchodami można rozwiązać tylko stosowanie wielokierunkowych działań – edukacji, tworzenia infrastruktury, tworzenia systemu zachęt, działalności kontrolnej. Wnioskodawcy nie mają złudzeń, że problem zostanie rozwiązany natychmiast. Doświadczenia Gdańska i jego programu „Psia Toaleta”, Poznania i programu „Kejter” pokazują, że pierwsze efekty osiąga się po 2-3 latach funkcjonowania programów, jednak te efekty są bardzo znaczące i pożyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

Przy wycenie projektu wspierano się danymi ze strony http://wybiegidlapsow.pl/

Cel zadania

Stworzenie dwóch miejsc, gdzie w zgodzie z przepisami miejscowymi można swobodnie wypuszczać psy sprawując jednocześnie nad nimi właściwą opiekę. kształtowanie wśród właścicieli psów właściwych postaw w związku z opieka nad psami oraz realizowanie obowiązków wynikających z lokalnych przepisów porządkowych.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polic, którzy są właścicielami psów. Celem projektu jest stworzenie warunków do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Police i przeciwdziałanie zjawisku zanieczyszczenia miasta psimi odchodami. Co w efekcie sprawia, iż beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie z bramami i furtkami - 450 mb92 250 zł
2Ławki 4 szt.6 000 zł
3kosz na odpady - 2 szt., kosz na psie odchody + dystrybutor na psie worki - 2 szt.7 000 zł
4Tablica z regulaminem - 4 szt.4 000 zł
5Wiata pojedyńcza - 2 szt.5 000 zł
6Poidło - 4 szt.800 zł
7Urządzenia zabawowo-treningowe dla psów - 5 szt.10 000 zł
8Doprowadzenie wody - 2 stanowiska10 000 zł
9Dokumentacja projektowa5 000 zł
Łącznie: 140 050 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty związane z utrzymaniem porządku i czystości na wybiegach - koszenie trawy, wywóz pojemników na odpady, uzupełnianie dystrybutorów woreczków, naprawy urządzeń o ogrodzenia. Szacowany koszt roczny ok 8 tys zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.