Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I DOBUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TATYNIA


Lokalizacja

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Sołectwa Tatynia.
Inwestycja zostanie zrealizowana na obszarze będącym w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni
Tatynia 33, 72-015 Tatynia.
Teren, na którym zostanie posadowiony obiekt będący jednocześnie przedmiotem inwestycji, należy
do Gminy Police.
Działka obszar ewidencyjny nr 173 (i/lub na działce przylegającej do wskazanej a również będącej własnością Gminy Police)

Skrócony opis zadania

Przebudowa istniejącego budynku i budowa garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni służącego jednostce do utrzymania wysokiej gotowości bojowej i bezpieczeństwa służby poprzez poprawę warunków magazynowania sprzętu pożarniczego w tym wozu marki MAN.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Tatyni to niezwykle aktywna i ściśle ukierunkowana na podnoszenie swoich kompetencji oraz umiejętności jednostka. Zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności oraz bezwarunkowe reagowanie w sytuacjach wymagających pilnej interwencji to domena osób działających w jej szeregach. W skład jednostki wchodzi 27 osób w tym 17 wyszkolonych, które absolutnie bezinteresownie i w poczuciu wzniosłych wartości, każdego dnia ryzykują życie i zdrowie niosąc pomoc wszystkim potrzebującym. Ich bezpieczeństwo zależy nie tylko od stopnia zagrożenia, z którym mają do czynienia, ale przede wszystkim jakości sprzętu będącego w ich dyspozycji. Pojazd, którym się poruszają, elementy garderoby czy sprzęt, który użytkują, wymaga codziennej pielęgnacji i konserwacji ze strony wysoce wykwalifikowanego personelu. Pozwala to w znacznym stopniu usprawnić bojowe zdolności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni i tym samym przełożyć na skuteczność podejmowanych przez jednostkę działań. Niejednokrotnie, to właśnie kompetencje oraz unikatowe umiejętności, wsparte instynktowną chęcią niesienia pomocy potrzebującym, pozwoliły uchronić mieszkańców przed utratą zdrowia i życia. Niestety, możliwości jednostki są bardzo ograniczone ze względu na brak obiektu zapewniającego wysokie standardy magazynowanie sprzętu w tym pojazdu bojowego marki MAN. Obecnie, jednostka dysponuje garażem, którego rozmiary oraz funkcjonalność nie pozwalają zachować wysokich standardów przechowywania oczekiwanych względem służby tego typu. Nowy obiekt, w pełni wyposażony, gwarantujący odpowiednią obsługę sprzętu gaśniczego, z doprowadzonymi mediami (woda, gaz) to zdecydowane usprawnienie i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnej zdolności bojowo-gaśniczej. Czynności potrzebne do podjęcia przez jednostkę działań lub ponownego włączenia się do trwającej akcji (uzupełnienie braków, suszenie elementów garderoby) jest silne determinowane między innymi warunkami lokalowymi oraz ich funkcjonalnością. W tym momencie OSP w Tatyni eksploatuje obiekt, który nie posiada instalacji gazowej co znacznie utrudnia i wyraźnie obniża jej zdolności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Deprecjacja sprzętu, niskie warunki sanitarno-higieniczne (brak możliwości należytego suszenia elementów garderoby), sprawiają, iż jednostka poświęca sporo czasu i środków własnych na utrzymanie wysokiego stanu tych parametrów i tym samym może to doprowadzić do znacznego ograniczenia jej zdolności bojowych. Blaszany obiekt, w którym garażowany jest pojazd gaśniczy nie jest ogrzewany ani ocieplony. W okresie jesienno-zimowym kiedy panują niesprzyjające temperatury, pojazd stacjonuje „bez wody”. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów układu wodno-pianowego wóz bojowy zmuszony jest do wypompowania wszystkich zasobów wody i tym samym oczekiwania w stanie pozbawionym możliwości natychmiastowego podjęcia działań gaśniczych. Wpływa to negatywnie na dyspozycyjność jednostki OSP i obniża jej okresową gotowość operacyjną. Z uwagi na powyższe, przebudowa istniejącego budynku i dobudowa nowego garażu dla samochodu MAN wydaje się być niezbędna i uzasadniona.

Cel zadania

Aktualnie użytkowany obiekt nie spełnia oczekiwań względem standardów wymaganych do należytego pełnienia służby. Posadowienie nowego garażu tj (dostawienie do istniejącego z przejściem do nowego garażu) pozwoli na zdecydowane obniżenie czasu reakcji jednostki szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Osiągnięcie pożądanej gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni to przede wszystkim możliwość reagowania we wczesnym stadium zaawansowania problemu i tym samym skuteczniejszego podejmowania działań pożarniczo-ratunkowych. Nowy obiekt pozwoli również na podniesienie standardów względem magazynowania sprzętu co skutkować będzie mniejszą awaryjnością oraz dłuższym czasem eksploatacji. W sposób bezsporny budowa takiego obiektu wydatnie pomoże w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków. Komfort pracy, radość z pełnionej służby oraz motywacja do dalszych działań z całą pewnością będzie nie do przecenienia w kontekście trudności, z którymi przyjdzie się mierzyć OSP w Tatyni

Beneficjenci

Realizacja zadania pozwoli w znaczącym stopniu poprawić funkcjonowanie jednostki i wydatnie przyczyni się do podniesienia komfortu oraz bezpieczeństwa pełniących służbę. Poprawa współczynników, o których mowa powyżej, stanowić będzie podłoże dla szybszych, zdecydowanych i przede wszystkim skutecznych działań ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. Pomimo, iż bezpośrednimi beneficjentami realizacji przedmiotowego zadania będą osoby zorganizowane wokół OSP, w sposób pośredni korzyść odniosą również mieszkańcy całej Gminy Police. Łatwiejszy dostęp do sprzętu, sposób ich przechowywania, wpływ otoczenia i warunków zewnętrznych na ich funkcjonalność, znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości służby. Obiekt to przede wszystkim wyraźnie skrócony czas reakcji w przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających pilnej interwencji OSP w Tatyni czyli wprost możliwość zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Gminy Police poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Fundament 21mb14 000 zł
2Ściany 124m kw19 760 zł
3Wieńce 21mb3 300 zł
4Dach 65m kw7 800 zł
5Docieplenie dachu 58m kw6 300 zł
6Elektryka2 000 zł
7Tynkowanie ściań 180m kw6 640 zł
8Posadzka 7m kw5 315 zł
9Elewacja 125m kw20 750 zł
10Brama wjazdowa 8 000 zł
11Okna3 000 zł
12Dokumentacja techniczna 15 000 zł
13Instalacja gazowa wraz z piecem11 100 zł
14Instalacja wodnokanalizacyjna4 200 zł
15Koszt rozbiórki garażu blaszanego we własnym zakresie
Łącznie: 127 165 zł