Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I DOBUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TATYNIA


Lokalizacja

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Sołectwa Tatynia.
Inwestycja zostanie zrealizowana na obszarze będącym w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni
Tatynia 33, 72-015 Tatynia.
Teren, na którym zostanie posadowiony obiekt będący jednocześnie przedmiotem inwestycji, należy
do Gminy Police.
Działka obszar ewidencyjny nr 173 (i/lub na działce przylegającej do wskazanej a również będącej własnością Gminy Police)

Skrócony opis zadania

Przebudowa istniejącego budynku i budowa garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni służącego jednostce do utrzymania wysokiej gotowości bojowej i bezpieczeństwa służby poprzez poprawę warunków magazynowania sprzętu pożarniczego w tym wozu marki MAN.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Tatyni to niezwykle aktywna i ściśle ukierunkowana na podnoszenie swoich kompetencji oraz umiejętności jednostka. Zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności oraz bezwarunkowe reagowanie w sytuacjach wymagających pilnej interwencji to domena osób działających w jej szeregach. W skład jednostki wchodzi 27 osób w tym 17 wyszkolonych, które absolutnie bezinteresownie i w poczuciu wzniosłych wartości, każdego dnia ryzykują życie i zdrowie niosąc pomoc wszystkim potrzebującym. Ich bezpieczeństwo zależy nie tylko od stopnia zagrożenia, z którym mają do czynienia, ale przede wszystkim jakości sprzętu będącego w ich dyspozycji. Pojazd, którym się poruszają, elementy garderoby czy sprzęt, który użytkują, wymaga codziennej pielęgnacji i konserwacji ze strony wysoce wykwalifikowanego personelu. Pozwala to w znacznym stopniu usprawnić bojowe zdolności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni i tym samym przełożyć na skuteczność podejmowanych przez jednostkę działań. Niejednokrotnie, to właśnie kompetencje oraz unikatowe umiejętności, wsparte instynktowną chęcią niesienia pomocy potrzebującym, pozwoliły uchronić mieszkańców przed utratą zdrowia i życia. Niestety, możliwości jednostki są bardzo ograniczone ze względu na brak obiektu zapewniającego wysokie standardy magazynowanie sprzętu w tym pojazdu bojowego marki MAN. Obecnie, jednostka dysponuje garażem, którego rozmiary oraz funkcjonalność nie pozwalają zachować wysokich standardów przechowywania oczekiwanych względem służby tego typu. Nowy obiekt, w pełni wyposażony, gwarantujący odpowiednią obsługę sprzętu gaśniczego, z doprowadzonymi mediami (woda, gaz) to zdecydowane usprawnienie i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnej zdolności bojowo-gaśniczej. Czynności potrzebne do podjęcia przez jednostkę działań lub ponownego włączenia się do trwającej akcji (uzupełnienie braków, suszenie elementów garderoby) jest silne determinowane między innymi warunkami lokalowymi oraz ich funkcjonalnością. W tym momencie OSP w Tatyni eksploatuje obiekt, który nie posiada instalacji gazowej co znacznie utrudnia i wyraźnie obniża jej zdolności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Deprecjacja sprzętu, niskie warunki sanitarno-higieniczne (brak możliwości należytego suszenia elementów garderoby), sprawiają, iż jednostka poświęca sporo czasu i środków własnych na utrzymanie wysokiego stanu tych parametrów i tym samym może to doprowadzić do znacznego ograniczenia jej zdolności bojowych. Blaszany obiekt, w którym garażowany jest pojazd gaśniczy nie jest ogrzewany ani ocieplony. W okresie jesienno-zimowym kiedy panują niesprzyjające temperatury, pojazd stacjonuje „bez wody”. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów układu wodno-pianowego wóz bojowy zmuszony jest do wypompowania wszystkich zasobów wody i tym samym oczekiwania w stanie pozbawionym możliwości natychmiastowego podjęcia działań gaśniczych. Wpływa to negatywnie na dyspozycyjność jednostki OSP i obniża jej okresową gotowość operacyjną. Z uwagi na powyższe, przebudowa istniejącego budynku i dobudowa nowego garażu dla samochodu MAN wydaje się być niezbędna i uzasadniona.

Cel zadania

Aktualnie użytkowany obiekt nie spełnia oczekiwań względem standardów wymaganych do należytego pełnienia służby. Posadowienie nowego garażu tj (dostawienie do istniejącego z przejściem do nowego garażu) pozwoli na zdecydowane obniżenie czasu reakcji jednostki szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Osiągnięcie pożądanej gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni to przede wszystkim możliwość reagowania we wczesnym stadium zaawansowania problemu i tym samym skuteczniejszego podejmowania działań pożarniczo-ratunkowych. Nowy obiekt pozwoli również na podniesienie standardów względem magazynowania sprzętu co skutkować będzie mniejszą awaryjnością oraz dłuższym czasem eksploatacji. W sposób bezsporny budowa takiego obiektu wydatnie pomoże w poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków. Komfort pracy, radość z pełnionej służby oraz motywacja do dalszych działań z całą pewnością będzie nie do przecenienia w kontekście trudności, z którymi przyjdzie się mierzyć OSP w Tatyni

Beneficjenci

Realizacja zadania pozwoli w znaczącym stopniu poprawić funkcjonowanie jednostki i wydatnie przyczyni się do podniesienia komfortu oraz bezpieczeństwa pełniących służbę. Poprawa współczynników, o których mowa powyżej, stanowić będzie podłoże dla szybszych, zdecydowanych i przede wszystkim skutecznych działań ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. Pomimo, iż bezpośrednimi beneficjentami realizacji przedmiotowego zadania będą osoby zorganizowane wokół OSP, w sposób pośredni korzyść odniosą również mieszkańcy całej Gminy Police. Łatwiejszy dostęp do sprzętu, sposób ich przechowywania, wpływ otoczenia i warunków zewnętrznych na ich funkcjonalność, znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w jakości służby. Obiekt to przede wszystkim wyraźnie skrócony czas reakcji w przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających pilnej interwencji OSP w Tatyni czyli wprost możliwość zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Gminy Police poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Fundament 21mb14 000 zł
2Ściany 124m kw19 760 zł
3Wieńce 21mb3 300 zł
4Dach 65m kw7 800 zł
5Docieplenie dachu 58m kw6 300 zł
6Elektryka2 000 zł
7Tynkowanie ściań 180m kw6 640 zł
8Posadzka 7m kw5 315 zł
9Elewacja 125m kw20 750 zł
10Brama wjazdowa 8 000 zł
11Okna3 000 zł
12Dokumentacja techniczna 15 000 zł
13Instalacja gazowa wraz z piecem11 100 zł
14Instalacja wodnokanalizacyjna4 200 zł
15Koszt rozbiórki garażu blaszanego we własnym zakresie
Łącznie: 127 165 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I DOBUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TATYNIA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.